معرفی  تعداد دانشجویان گروه حسابداری(ارشد)                                                                     

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

وضعیت

 

 

1

بهاره خوش بيان

حسابداری

موقت و ميهمان

 

 

2

مهناز احمدوند

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

3

مسعود حمزه نيكنيافرد

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

4

شهلا سالم پورنيا

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

5

وحيد شهبازي

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

6

كفسان منصوري

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

7

سوسن مرادي

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

8

مرضيه نعمتي

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

9

روح الله اماره

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

10

افسانه دهقاني دشتابي

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

11

حسين شكوري نسب

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

12

نرگس مسگري

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

13

كبري تركاشوند

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

14

مجتبي كمره گره

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

15

ابوالفضل بيگلري

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

16

يعقوب مريدي فر

حسابداری

در حال تحصیل

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند