معرفی  تعداد دانشجویان گروه حسابداری(دکتری)حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد راهنما

رشته

وضعیت

1

حامد امينيان

9114327001

شمس زاده باقر

حسابداری

در حال تحصیل

2

نادر نيكبخت

9114327002

شمس زاده باقر

حسابداری

در حال تحصیل

3

فرزاد ايواني

9114327003

جعفري سرشت داود

حسابداری

در حال تحصیل

4

مهدي خزايي

9214327001

زلقي حسن

حسابداری

در حال تحصیل

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند